RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN SATU TAHUN 2011

Posted by Ketua Panitia Pendidikan Moral SMK SYP1 2010/2011
         
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan 1
[ Penggal 1 ]


Minggu
Bidang Pembelajaran(BP)1:
Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri
Kandungan Akademik
Objektif /                       Hasil Pembelajaran
Aktiviti Pembelajaran
Panduan Guru/        Buku Teks

Minggu
1


Minggu Orientasi  Tingkatan 1 2011


Minggu
2

BP 1.1  Kepercayaan Kepada
             Tuhan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Tuhan penciupta alam


Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan
·         Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan
-           Anggota yang tersusun rapi dan  
Wajah yang menarik kurnia Tuhan
-           Keunikan setiap individu walaupun
         cacat anggota.
-           Keunikan alam semesta
(Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunung-ganang dan laut)
i.   Menerima hakikat
      bahawa kekurangan dan  
      kelebihan diri ialah
      anugerah Tuhan.
ii.  Memelihara keuniukan
      alam semesta ciptaan
     Tuhan
iii  Rujuk juga objektif
      Unit 1 dalam Buku
      Teks.
i.  Perbincangan tentang kelebihan dan
     kekurangan diri
ii. Mengumpul maklumat tentang
     pencapaian dan  keunikan golongan
     yang cacat anggota.
iii.Lawatan ke hutan simpan atau hutan
     rekreasi
iv.Rujuk juga aktiviti  buku teks Unit 1
v Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .
Unit 1
Keunikan Alam Ciptaan Tuhan

Minggu
3
BP  1.2 Amanah

Sikap bertanggungjawab yang  boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Amanah tanggungjawab semua

Amanah dalam setiap urusan
 • Tugasan dan tanggungjawab yang dilaksanakan di sekolah
-           Pengurusan wang persatuan atau kelab tanpa penyelewengan
-           Urusan jual beli barangan


i. Amanah dalam
    menjalankan tugas di
    sekolah
ii. Melaksanakan tugas
    seharian dengan
    amanah

iii. Rujuk juga objektif  
     Unit 2 dalam Buku
      teks.


i.  Perbincangan tentang tugas yang
    diamanahkan dan cara
    melaksanakannya dengan
    sempurna agar menimbulkan
    kepercayaan dan keyakinan orang
    lain.
ii. Rujuk juga aktiviti buku teks
Unit 2
iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 2

Amanah Kunci Kehidupan
Minggu
4

BP   1.3  Harga Diri

Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.
Kesedaran dan penerima diri untuk mencapai kesejahteraan hidup
Kenali diri sendiri
 • Maruah diri mesti dipelihara
 • Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri diperbaiki
 • Hala tuju kehidupan harus ditentukan


1.        Sentiasa menjaga maruah diri
2.        Menerima dan menghargai keistimewaan diri
3.        Rujuk juga objektif Unit 3.


i.  Sumbangan tentang cara
     memelihara maruah diri
ii  Menghasilkan karangan kreatif
    tentang hala tuju kehidupan.
iii.Rujuk juga aktiviti Buku Teks
    Unit 3.
iv Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 3


Kenali Diri Anda

Minggu5

CUTI TAHUN BARU CINA


Minggu
6


BP   1.4  Bertanggungajwab

Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan denga sempurna.
Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran
Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih
 • Pemakan yang seimbangan
 • Penjagaan tubuh badan
 • Kecergas fizikal
 • Kebersihan persekitaran
-           Rumah
-           Sekolah
-           Tempat awam
1.            Menjaga kesihatan diri
2.            Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih
3.            Rujuk juga objektif
Unit 4.

i.  Pemeriksaan kebersihan tubuh
    badan
ii. Melukis poster tentang
    pemakanan yang seimbang
iii.Menghasilkan buku skrap tentang
    penjagaan tubuh badan
iv.Gotong-royong/ kerja amal
    membersihkan kelas dan kawasan
    sekolah
v.Rujuk juga aktiviti Buku Teks
Unit 4. 
vi Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 4


Bertanggungjawab Menjaga Kesihatan DiriMinggu

     7
BP 1.5 Hemah Tinggi
      
     Beradab sopan dan berbudi
     Pekerti mulia dalam
     Pergaulan seharian.
       
Berbudi bahasa budaya hidup kita
Amalan bersopan santun dalam kehidupan seharian
·         Adab pertuturan yang sopan
-           Lembut dalam tutur kata
-           Bertegur sapa
·         Tingkah laku yang sopan
-           Adab di meja makan
-           Adab menyambut tetamu
-           Adab menggunakan kemudahan awam

1.          Sentiasa bertutur dan berkelakuan sopan dalam semua situasi
2.          Rujuk juga objektif Unit 5.

i.  Lakonan untuk menunjukkan
    tingkah laku yang sopan dalam
    pelbagai situasi.
ii. Mengumpulkan gambar tentang
    tingkah laku yang sopan dan
    melekatkannya dalam buku skrap
iii. Rujuk juga aktiviti buku teks
    Unit 5.
iv Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

 

Unit 5

Berbudi Bahasa Amalan Hidup Masyarakat Kita

Minggu
8
BP 1.6  Toleransi


Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup.
Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidup
Toleransi menjamin perpaduan
 • Kepentingan amalan toleransi dalam pelbagai aspek kerana setiap individu mempunyai persamaan dan perbezaan
-           Kebolehan
-           Pemikiran
-           Status Sosioekonomi
-           Agama/Kepercayaan


1.          Bertolak ansur terhadap sebarang perbezaan yang wujud dalam masyarakat
2.          Rujuk juga objektif Unit 6.
i.   Membuat perbandingan dalam
     pelbagai aspek seperti
     kebolehan, pemikiran, status
     sosio ekonomi dan agama di
     kalangan murid dan
     mempamerkan hasil
     perbandingan tersebut di sudut
     bacaan.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 6.
iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .Unit 6


Toleransi Teras Keamanan


Minggu
9

 


PENTAKSIRAN KENDALIAN BERASASKAN SEKOLAH 1
Minggu
10
Minggu
10
BP 1.7  Berdikari


Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

Sikap berdikari menjamin kejayaan

Amalan berdikari dalam kehidupan seharian
 • Kepentingan sikap berdikari untuk kejayaan hidup
-           Rumah
-           Sekolah


1.Melakukan sesuatu tugas
   atau kewajipan tanpa
   bergantung kepada orang
    lain
iii.                  Rujuk juga objektif
    Unit 7.iii.                  Menghasilkan peta minda tentang
    perlakuan yang menunjukkan
    sikap berdikari di rumah dan
   sekolah
ii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 7.
Iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 7


Berdikari Memupuk Keyakinan Diri

BP 1.8  Kerajinan


Usaha yang berterusan        penuh dengan semangat ketekunan,kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.
Amalan kerajinan menjamin kemajuan
Kerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat hidup
 • Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu perkara
-           Cekal
-           Daya Usaha
-           Dedikasi
-           Gigih
-           Tekun
1.       Bersikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup
2.       Rujuk juga objektif Unit 8.

iii.                  Mengumpul cerita dan keratin akhbar tentang sikap rajin beberapa orang murid sehingga mereka ember dan menjadi terkenal serta membincangkan bagaimana mereka memperoleh kejayaan.
iii.Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8.
Iv Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 8


Hendak Seribu Daya

Minggu
11


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


Minggu
12BP 1.9 Kasih Sayang


Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas.
Kasih saying asas akesejahteraan hidup
Nyawa anugerah Tuhan yang amat berharga
 • Sayang akan nyawa
-           Diri
-           Orang lain
iii.                  Menghargai nyawa
    dan tidak terlibat
    dalam kegiatan yang
    membahayakan
iii.                  Rujuk juga objektif
    Unit 9.iii.                  Perbincangan tentang gejala yang
    membahayakan diri dan
    menjejaskan maruah.
ii. Menghasilkan sebuah sajak yang
    bertema saying akan diri.

iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 9.
        Iv Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid.

Unit 9


Kasih Sayang Penenang NuraniMinggu
13

 

BP 1.10 Keadilan


Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

Keadilan asas keharmonian keluarga
Amalan keadilan dalam institusi kekeluargaan
 • Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga
-           Pembahagian tugas dan tanggungjawab
-           Pembahagian barangan
-           Pendidikan

iii.                  Berlaku adil dalam
      setiap tindakan
      dengan anggota
      keluarga

iii.                  Rujuk juga objektif
     Unit 10.iii.                  Menghasilkan skrip berdasarkan
     satu situasi tentang amalan
     keadilan dalam sebuah keluarga
     dan main peranan sebagai salah
     seorang anggota dalam keluarga
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 10.
Iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

 

Unit 10


Keadilan Asas Keharmonian Keluarga

BP 1.11 Rasional


Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.
Sikap rasional dalam membuat pertimbangan
Ketelitian menilai pelbagai maklumat
 • Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber
-           Internet
-           Khabar angin


1.        Menilai dengan teliti kesahihan sesuatu maklumat
2.        Rujuk juga objektif Unit 11.


iii.                  Mengumpul dan membandingkan
    maklumat daripada pelbagai 
    sumber sebelum membuat
    sesuatu pertimbangan
ii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 11.

iiiAktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .Unit 11


Kesahihan Maklumat
Minggu
14

BP 1.12 Kesederhanaan


Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.


Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan hidup
Kesederhanaan sebagai amalan hidup
 • Cara hidup sederhana walaupun berkemampuan
-           Perbelanjaan
-           Pemakanan
-           Rekreasi


1.        Bersederhana dalam kehidupan
2.        Rujuk juga objektif Unit 12.


iii.                  Merancang perbelanjaan
      mingguan
ii.  Mengenalpasti seorang rakan
     yang bersikap sederhana dalam
     perbelanjaan dan menceritakan
     perihal sikapnya yang boleh
     dijadikan teladan.

iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12.
Iv Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid.

Unit 12


Bersederhana Amalan Mulia
Minggu
15

BP 2.1 Kasih Sayang terhadap
    Keluarga

        Perasaan cinta , kasih dan
        sayang yang mendalam dan
        berkekalan terhadap
        keluarga.
Kasih sayang amalan suci


Kasih sayang memupuk hubungan harmonis dengan anggota keluarga
 • Kepentingan amlan kasih sayang mengikut perpsktif pelbagai agama
-           Islam
-           Buddha
-           Kristian
-           Hindu
-           Sikh
iii.                  Mengamalkan kasih
     sayang terhadap
     anggota keluarga
     seperti yang dituntut
     oleh agama
iii.                  Rujuk juga objektif
    Unit 13
iii.                  Mencari maklumat tentang kasih
    sayang mengikut perspektif
     pelbagai agama
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13.

Iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .
Unit 13Kasih Sayang Teras Keluarga Bahagia
Minggu
   16

BP 2.1Hormat dan Taat
   kepada Anggota
   Keluarga

Memuliakan setiap anggota
keluarga dengan berinteraksi dan ember layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.


Hormat-menghormati asas keluarga harmoni


Hormat-menghormati sesame anggota keluarga
 • Cara menghormati anggota keluarga
-           Layanan
-           Membari perlindungan
-           Meraikan
-           Mendoakan1.       Menghormati setiap anggota keluarga
2.       Rujuk juga objektif Unit 14.

iii.                  Melakonkan cara menghormati
    anggota keluarga
ii. Menghasilkan sajak yang
   bertemakan ‘Hormat-
   menghormati antara anggota
   keluarga’
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14
iv Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 14Pedoman Penting


Minggu
  17

BP 2.3 Mengekalkan Tradisi
    Kekeluargaan

        Menerima, menghormati
        dan mengamalkan sesuatu
        kebiasaan, adat dan
        kepercayaan yang diwarisi
        secara turun-menurun
        dalam keluarga
       
Tradisi keluarga perlu diperlihara


Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan berkeluarga
 • Amalan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian
-           Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan
-           Ziarah-menziarahiiii.                  Mengenal pasti dan
    menerima tradisi yang
    diamalkan dalam
    keluarga

2.Rujuk juga objektif
   Unit 15

iii.                  Menyediakan carta salasilah
     keluarga
ii. Simulasi tentang amalan tradisi
    kekeluargaan semasa ziarah-
    menziarahi
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15

iv Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 15

Tradisi Warisan KeluargaMinggu
18

BP 2.4 Tanggungjawab
             terhadap Keluarga
Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia,meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga.

Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera
Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab bersama
 • Peranan setiap anggota keluarga
-           Anak-anak
-           Ibu bapa
-           Anggota keluarga lain

iii.                  Melaksanakan
     kewajipan sebagai
     anggota keluarga
2 .Rujuk juga objektif
    Unit 16.
iii.                  Main peranan sebagai anggota
    keluarga dalam menjaga
    kebersihan
ii. Menghasilkan esei tentang
    kewajipan setiap anggota
    keluarga
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 16.
Iv Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid.

Unit 16

Tanggungjawab
Hidup Berkeluarga

Minggu 19BP 3.1  Menyayangi dan   
             Menghargai Alam
             Sekitar
       Kesedaran tentang perlunya
       memelihara dan memulihara
       alam sekeliling untuk
       mengekalkan keseimbangan
       ekosistem.


Alam sekitar warisan kita


Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan
 • Kepentingan keseimbangan alam sekitar kepada semua hidupan
-           Manusia
-           Haiwan
-           Tumbuh-tumbuhan


1. Menjaga alam sekitar
    dengan
    bertanggungjawab
2.Rujuk juga objektif
   Unit 17.

i.   Melukis poster / mencipta cogan
     kata tentang keseimbangan alam
     sekitar
ii.  Sumbang saran tentang
     kepentingan keseimbangan alam
     sekitar
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 17.
iv Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid.

Unit 17Hargai Alam Warisan Kita

Minggu
20

PENTAKSIRAN KENDALIAN BERASASKAN SEKOLAH (PKBS) 2

 

Minggu 21& 22
CUTI PERTENGAHAN TAHUN  ( 27 MEI– 11  JUN)

 

Minggu
23

BP 3.2 Keharmonian antara
             Manusia dengan Alam
             Sekitar.

Keadaan saling memerlukan
hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.
Persekitaran yang bersih dan selesa mewujudkan suasana harmonis


Penjagaan persekitaran tanggungjawab bersama
 • Penjagaan persekitaran untuk keselesaan hidup
-           Rumah
-           Sekolah
-           Tempat awam


1.  Menjaga persekitaran
     supaya bersih untuk
     menjamin hidup yang
     selesa
2  Rujuk juga objektif
    Unit 18.


i.   Sumbang saran tentang
     kepentingan penjagaan
     persekitaran
ii.  Gotong-royong

iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 18.
iv Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 18
Kebersihan Persekitaran Menjamin Keselesaan Hidup

Minggu
243.3 Kemapanan Alam Sekitar


Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.
Hutan sebagai khazanah kehidupan


Sumbangan hutan kepada kehidupan dan tanggungjawab manusia mengekalkan
 • Perlindungan terhadap hidupan liar
 • Pemeliharaan hutan sebagai sumber ekonomi
1.  Menyokong pelbagai
     usaha melindungi
     khazanah hutan
     daripada kemusnahan

2.  Rujuk juga objektif
     Unit 19.i.  Sumbang saran tentang isu-isu
    alam sekitar
ii. Menyenaraikan cara
     mengekalkan hutan

iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19.

iv Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

 

Unit 19


Hutan Nadi KehidupanMinggu  
    25

3.4 Peka terhadap isu-isu
Alam Sekitar


Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya
Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar


Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan alam sekitar
 • Pencemaran alam
-           udara
-           Air
-           Darat1  Prihatin terhadap
    kesan pencemaran
    alam sekitar
2. Rujuk juga objektif
    Unit 20.
i.  Menghasilkan buku skrap tentang
    jenis, sebab dan akibat
    pencemaran alam.
ii. Kajian kes tentang pencemaran
     alam
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20
iv Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

 

Unit 20Prihatin Terhadap Isu Alam Sekitar
Minggu 
26

4.1    Cinta akan Negara


Perassan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri

.
Kenali negara, cintai negara


Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita
 • Perasaan menghargai dan menyayangi keindahan alam semula jadi
-           Sungai dan pantai
-           Gunung-ganang

1. Berbangga dan
    menyayangi
    keindahan alam di
    negara sendiri
2.Rujuk juga objektif
   Unit 21.i.   Membuat kolaj / model tentang
     keindahan alam semula jadi
ii.  Mencipta / mendeklamasikan
     puisi yang menggambarkan
     keindahan alam semula jadi.
iii.  Rujuk aktiviti buku teks Unit
      21.
iv Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .
Unit 21


Kenali negara dan Cintai Negara
Minggu
27

4.2    Taat Setia kepada Raja dan Negara

Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara.
Identiti negara lambang kedaulatan
negara

Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan kepada raja dan negara
 • Kepentingan menghormati dan menghayati identity negeri dan negara
-           Bendera
-           Jata
-           Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri1. mengenali lambing
    kebesaran negara
2. Menghormati lambing
    dan identiti negara
3.Rujuk juga objektif
   Unit 22.i.   Menghasilkan buku skrap
     tentang gambar-gambar lambing
     kebesaran negara

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.

iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 22Identiti Negara Kebangsaan Kita
Minggu 28

4.3     Sanggup Berkorban untuk Negara
  
        Kerelaan melakukan atau
        menyerahkan sesuatu 
         termasuk nyawa sebagai
         tanda kebaktian untuk
         negara.

Sanggup berkorban demi mempertahankan ibu pertiwi

Rakyat berkorban nyawa demi negara
·         Tanggungjawab dan peranan pasukan keselamatan
-           Tentera
-           Polis
-           Bomba
·         Perjuangan tokoh yang mempertahankan negara
-           Lt Adnan Saidi
-           Datuk Bahaman
-           Tok Jangut
1. sanggup berkorban
    jiwa dan raga untuk
    negara
2.Rujuk juga objektif
   Unit 23.i.  Menemuramah seorang anggota
    keselamatan tentang
    tanggungjawab dan peranannya.
ii. Memilih seorang tokoh dan
    menulis tentang biodata dan
    perjuangannya
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit.23
iv Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid.

Unit 23Berkorban untuk Negara


Minggu
 29
5.1    Melindungi Hak Kanak-kanak

Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna.Hak kanak-kanak terjaga, generasi akan dating sejahtera

Hak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama
 • Tanggungjawab golongan dewasa memastikan setiap kanak-kanak berhak mendapat dan menikmati keperluan hidup
-           Makanan
-           Pakaian

1.  Menerima hakikat
     bahawa setiap kanak-
     kanak mempunyai
     hak untuk menikmati
     kehidupan yang
     sempurna
2. Rujuk juga objektif
     Unit 24.
i.  Mengumpul dan melaporkan
     maklumat tentang pencabulan
     hak asasi kanak-kanak di seluruh
     dunia.

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24.
iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid 

Unit 24


Memelihara Hak Asasi Kanak-kanak Tanggungjawabbersama

Minggu

30
5.2    Menghormati Hak Wanita
  
        Melindungi dan
        mengiktiraf wanita
        sebagai individu yang
        boleh memberi sumbang-
        an dalam pembangunan
        keluarga, masyarakat dan
        negara.


Wanita berhak mendapat layanan yang baik

Layanan yang baik merupakan keistimewaan untuk anita
 • Sifat kelembutan wanita bukan penghalang daripada mendapat keistimewaan
-           Pengagihan tugas
-           Penjagaan maruah diri
(Tiada gangguan seksual)


1.  Memberikan layanan
     yang baik kepada
     wanita.
2.  Rujuk juga objektif
      Unit 25.i.  Mengadakan perbahasan ringkas
     bertajuk ‘Wanita berhak
     mendapat layanan yang baik’

ii. Rujuk juga aktiviti buku teks
     Unit 25.
iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 25Hak Sama Rata Bagi Wanita

Minggu

31


5.3    Melindungi Hak Pekerja

Menghormati,menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan,jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara.
Hak asasi pekerja dipelihara, kebajikan mereka terbela
Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama
 • Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai kemudahan
-           Gaji
-           Cuti
-           Keselamatan
1. Menerima hakikat
    bahawa semua pekerja
    mempunyai hak yang
    perlu dihormati.

2.Rujuk juga objektif
    unit 26.


i.  Menyenaraikan dan
    membincangkan kemudahan yang
    diperlukan di tempat kerja.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26.
iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 26


Kebajikan Pekerja Terbela

                                Minggu

32
5.4    Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya

Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan
Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi Pencipta

Hargai golongan kurang berupaya dengan memahami mereka
 • Kemampuan memahami punca kecacatan seseorang akan menginsafkan diri
-           Kelahiran
-           Keluhuran
-           Keturunan
-           Kemalangan
-           Penyakit


1.Menerima hakikat dan
   menginsafkan diri
   bahawa tiada seorang
   insan pun dilahirkan
   dengan penuh
   kesempurnaan.

2. Rujuk juga objektif
    Unit 27.

i   Menulis esei bertajuk
    menghormati hak golongan
    kurang berupaya
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 27.
iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 27
Hormatilah Golongan Kurang Upaya

Minggu

33

5.5    Melindungi Hak Pengguna

Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu,mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi.

Konsep pengguna asas kesedaran semua

Hormati hak pengguna untuk mendapatkan keperluan asas
 • Hak pengguna untuk mendapatkan barangan dan keperluan asas untuk kehidupan
-           Makanan
-           Pakaian
-           Tempat Tinggal
-           Kesihatan
-           Pendidikan
-           Sanitasi1. Menerima hakikat
    bahawa diri sendiri
    adalah pengguna yang
    mempunyai hak dan
    tanggungjawab

2. Rujuk juga objektif
    Unit 28.
i.  Menulis surat kepada pihak berkenaan membuat aduan tentang perkhidmatan kesihatan / sanitasi yang kurang memuaskan

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28.
iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 28Hak Pengguna

Minggu

34


6.1 Mematuhi Peraturan dan 
      Undang-undang.

      Menerima dan mematuhi
      peraturan dan undang-
      undang yang telah
      ditentukan tanpa mengira
      sesiapa dan di mana
      seseorang itu berada.Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia
Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah
Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah
 • Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan
-           Di rumah
-           Di sekolah


1.  Mematuhi segala
     peraturan di rumah
     dan di sekolah
3.  Rujuk juga objektif
     Unit 29.


i. Membincangkan program yang boleh dijalankan oleh pihak sekolah untuk mengelakkan murid-murid terlibat dalam kegiatan salah laku

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29.
iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 29Peraturan Asas Disiplin
Minggu
35

CUTI  PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 26 OGOS-3 SEPT)


Minggu 36


6.2 Kebebasan Bersuara

      Kebebasan berucap dan
      mengeluarkan fikiran
      dengan batasan tertentu
      bagi menjaga keselamatan
      dan ketenteraman.


Kebebasan bersuara asas masyarakat domokrasi
Keperluan kebebasan bersuara memupuk kesejahteraan hidup bermasyarakat
 • Kebebasan memberi pendapat atau pandangan
 • Kebebasan menyatakan perasaan.

1. Memberikan pendapat
    dan maluahkan
    perasaan mengikut
    batasan

2.Rujuk juga objektif
   Unit 30.


i. Simulasi tentang ‘Parlimen Mini’

ii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 30.
iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 30Hak Bersuara Ada SempadanMinggu

37

6.3 Kebebasan Beragama


     Kebebasan setiap individu  
     untuk menganuti dan
     mengamalkan agamanya
    seperti yang diperuntukkan
    dalam Perlembagaan
    Malaysia.

Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agama
Amalan keagamaan membentuk pribadi
 • Amalan keagamaan dalam kehidupan harian mengikut setiap agama
-      Cara beribadat
-      Perihal makanan

1. Menghormati amalan
     pelbagai agama

2. Rujuk juga objektif
    Unit 31.

i. Mengumpul malumat dan
    membincangkan  amalan pelbagai
    agama

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31.

iiiAktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 31

Amalan Keagamaan dalam Masyarakat Malaysia

Minggu

38

6.4     Penglibatan Diri dalam 
Pembangunan Negara

Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan,undang-undang dan Perlembagaan Malaysia.


Murid berjaya, sekolah cemerlang


Warga sekolah yang giat cergas menjamin kejayaan sesebuah sekolah
 • Pangagihan tugas bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah
-           Hari Guru
-           Hari Sukan
-           Minggu Kokurikulum
-           Hari Anugerah Cemerlang
1. Bertanggungjawab
    menjalankan tugas
    yang diberi bagi
    menjayakan aktiviti
    anjuran sekolah

2. Rujuk juga objektif
    Unit 32.

i.    Membina carta aliran pelan
      tindakan bagi menunjukkan cara
      melaksanakan tugas yang diberi
ii.   Membuat laporan kumpulan
       tentang tugas yang dijalankan
       semasa menjayakan aktiviti
       sekolah.
iii  Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.
iv Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

Unit 32
Bersama Menjayakan Aktiviti Sekolah

Minggu

396.5     Sikap Keterbukaan

Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

Sikap terbuka membina keyakinan diri
Sikap terbuka dalam tindakan
 • Setiap pandangan dan keputusan diterima dan dihormati
-      Mengawal emosi1.  Bersikap terbuka
     dan mampu
     mengawal perasaaan.

2. Rujuk juga objektif   
     Unit 33.
i.    Menghasilkan dialog tentang
      sikap keterbukaan dan
       melakonkan dialog tersebut.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33.
iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .

 

Unit 33


Sikap Terbuka Membina Keyakinan Diri
Minggu
40


Bidang Pembelajaran 7

Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian

7.1    Hidup Bersama Secara Aman
Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,bangsa,dan budaya.
Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraan
Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan
 • Hubungan yang baik dalam semua peringkat
-           Sekolah
-           Masyarakat
1. Menunjukkan sikap   
    yang mesra demi
    keharmonian hidup.

2. Rujuk juga objektif
    Unit 34.

i.  Mengadakan kempen untuk
     mewujudkan hubungan mesra di
     kalangan warga sekolah dan
     masyarakat.
     Contoh : Kempen Masyarakat
     Penyayang peringkat sekolah.
ii.  Rujuk  aktiviti buku teks Unit
     34.
iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .Unit 34Perpaduan Teras Keharmonian

Minggu

41


7.2    Saling Membantu dan Bekerjasama
Usaha yang baik dan mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu,komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat.Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang aman
Saling membantu untuk kesejahteraan bersama
 • Hidup bermasyarakat
-           Jiran tetangga
-           Berpersatuan1. Menunjukkan sikap
    suka membantu untuk
    kebaikan bersama
2. Rujuk juga objektif 
    Unit 35
i.  Menyediakan satu pelan tindakan
    bagi mengadakan projek
    kemasyarakatan
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35.
iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .


Unit 35


Semangat KekitaanMinggu

42
7.3    Saling Menghormati antara Negara
Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.

Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan hubungan
Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara
 • Hormati system pemerintahan, ideologi dab kedaulatan undang-undang negara lain (Eksekutif, legislative dan 
         kehakiman)1.  Menghormati
     kedaulatan negara
     sendiri dan negara
     lain demi
     mengekalkan
     keamanan sejagat
2.  Rujuk juga objektif
     Unit 36.i.   Mengumpulkan maklumat
     tentang pelbagai ideologi negara
     di dunia dan
     membincangkannya.
ii.  Rujuk aktiviti buku teks Unit 36.
iii Aktiviti tambahan mengikut
      kreativiti guru dan aras
      pencapaian murid. .


Unit 36


Keamanan Sejagat Tanggungjawab Bersama

Minggu
43

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011

Minggu
44 46

 

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN

Minggu 47

CUTI AKHIR TAHUN 20110 comments:

Post a Comment