Teknik Menjawab Soalan Struktur Moral SPM

Posted by Ketua Panitia Pendidikan Moral SMK SYP1 2010/2011

CONTOH 1

Berikut jadual pencemaran dan puncanya

Pencemaran
Punca
Air
  • Pembuangan sisa toksik
Darat
  • Pembuangan sampah sarap
Udara
  • Pelepasan asap

a)Nyatakan dua nilai yang harus diamalkan oleh anggota masyarakat untuk mengelakkan pencemaran .

i) Nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar________________________________

ii)Nilai  Mematuhi peraturan dan undang-undang________________________________
 
 Nilai Rasional___+ 1_____________________________________________________
                                                                                                                        [ 2 markah ]

b)Berikan maksud satu nilai yang dinyatakan di (a)

Menyayangi dan menghargai alam sekitar bermaksud kesedaran tentang perlunya______ memelihara dan memulihara alam sekitar untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem__
                                                                                                                        [ 2 markah ]

c)Nyatakan dua usaha kerajaan bagi mengatasi masalah pencemaran di atas.

i)Kerajaan menubuhkan agensi pemantau alam sekitar seperti JAS__________________

ii)Kerajaan mengadakan kempen kesedaran alam sekitar__________________________

   Kerajaan menggubal Akta Kualiti Alam Sekitar__+ 1___________________________
                                                                                                                        [ 2 markah ]

d)Terangkan dua kesan pencemaran alam terhadap kehidupan manusia.

i)Kesan pencemaran boleh menjejaskan kesihatan manusia.Manusia boleh jatuh sakit___ _akibat pencemaran._______________________________________________________
ii)Pencemaran juga boleh mengakibatkan manusia akan kehilangan punca____________ pendapatan.Sumber tangkapan ikan para nelayan akan merosot akibat pencemaran.._____
                                                                                                                        [ 4 markah ]
CONTOH 2

Berikut merupakan peranan Mercy Malaysia

MERCY  MALAYSIA
-          Memberi bantuan perubatan kepada mangsa bencana alam
-          Memberi bantuan pakaian kepada mangsa banjir
-          Memberi bantuan makanan kepada mangsa tanah runtuh
 
 a)      Terangkan dua nilai yang diamalkan oleh anggota Mercy Malaysia.

i)Mercy Malaysia mengamalkan nilai Saling Membantu dan Bekerjasama.Mercy____ Malaysia melakukan usaha yang baik untuk memberi bantuan kepada mangsa______ bencana alam_________________________________________________________
ii)Mercy Malaysia mengamalkan nilai bertanggungjawab.Mercy Malaysia_________ melaksanakan tugas memberi bantuan kepada mangsa bencana alam seperti mangsa_ banjir atau mangsa tanah runtuh.__________________________________________
                                                                                                      [ 4 markah ]

b)      Berikan dua faedah yang diperolehi hasil bantuan Mercy Malaysia.

      i)Faedah bantuan Mercy Malaysia dapat meringankan beban mangsa bencana.______
     ii)Faedah lain dapat menyelamatkan nyawa mangsa_bencana____________________
        Dapat menjamin kesihatan mangsa terjaga__+ 1_____________________________
                                                                                                      [ 2 markah ]


c)      Nyatakan dua pertubuhan kebajikan lain yang turut memberi bantuan kepada mangsa bencana.

i)Pertubuhan AMAN Malaysia____________________________________________

ii)Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia____________________________________

   St.John Ambulan  + 1                                                                                        ______                                                            
[ 2 markah ]d)     Seandaikan berlaku kebakaran di kawasan anda,berikan dua bentuk bantuan kepada mangsa tersebut.


i)Memberi bantuan menyelamatkan mangsa dan barang-barang keperluannya.______

ii)Memberi bantuan secara menghubungi pasukan bomba dan penyelamat untuk____

    memadamkan kebakaran.______________________________________________
                                                                                                                                                               
   Mengadakan aktiviti mengutip derma   + 1_________________________________                                                                                                       [ 2 markah       


CONTOH 3

Berikut carta program kerajaan untuk perpaduan rakyat Malaysia.


PROGRAM PERPADUAN NASIONAL
 
sukan Malaysia
Sukma

    Satu Malaysia
 
  Program Latihan   
  Khidmat Negara
 
  a)      Terangkan dua nilai yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia untuk menjayakan program tersebut.

i)Rakyat Malaysia perlu mengamalkan nilai toleransi.Rakyat Malaysia perlu bertolak ansur dan sabar untuk menjayakan program yang dirancangkan__________________
ii)Rakyat Malaysia perlu mengamalkan nilai Hidup Bersama Secara Aman.Rakyat__ Malaysia perlu hidup berbaik-baik untuk memastikan program yang dirancang boleh berjaya.______________________________________________________________
                                                                                                                  [ 4 markah ]


b)Nyatakan tiga program yang boleh mewujudkan perpaduan nasional di sekolah.

i)Program kokurikulum sekolah__________________________________________
ii)Program hari kebudayaan sekolah_______________________________________
iii)Program sambutan Bulan Kemerdekaan__________________________________
    Program sambutan perayaan peringkat sekolah_+ 1_________________________                                                                                                                     [ 3 markah ]


c)Terangkan satu kebaikan program perpaduan nasional di peringkat sekolah.


i)Program perpaduan nasional dapat mewujudkan perpaduan.Program ini dapat 
   menyatupadukan murid yang pelbagai bangsa______________________________
                                                                                                                  [ 2 markah ]


d)Berikan satu agensi yang bertanggungjawab mewujudkan perpaduan nasional di Malaysia.


i)Jabatan Perpaduan Masyarakat__________________________________________

  Kementerian Penerangan,komunikasi,Kesenian dan Kebudayaan__+1 __________

                                                                                                                  [ 1 markah ]

1 comments:

Post a Comment